اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي
اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي

وب سایت در حال ساخت می باشد.

ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري، از ایشان دعوت می گردد با به همراه داشتن مدارك و مستندات مندرج در اطلاعيه شماره 1 ، در تاريخ‌ها و ساعت‌هاي مشخص شده در جدول ذیل به محل انجام مصاحبه مراجعه...
ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري، از ایشان دعوت می گردد با به همراه داشتن مدارك و مستندات مندرج در اطلاعيه شماره 1 ، در تاريخ‌ها و ساعت‌هاي مشخص شده در جدول ذیل به محل انجام مصاحبه مراجعه...
به اطلاع کلیه دانشجویان و متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری می رساند با توجه به جدول زمان بندی مصاحبه از کلیه داوطلبان در حال انجام است.

اطلاعیه ها

ضمن تبريك به معرفي‌شدگان مصاحبه دوره دكتري، از ایشان دعوت می گردد با به همراه داشتن مدارك و مستندات مندرج در اطلاعيه شماره 1 ، در تاريخ‌ها و ساعت‌هاي مشخص شده در جدول ذیل به محل انجام مصاحبه مراجعه...