اولین دانشنامه پایان تحصیلات ، مربوط به جناب آقای ابوالفضل میرزاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی، صادر شد و در روز 1396/2/11 توسط مدیرکل تحصیلات تکمیلی و آموزشهای تخصصی به ایشان تقدیم گردید.