به اطلاع تمامی شرکت کنندگاه دوره مدیریت منابع علمی (مندلی و اندنوت) می رساند گواهی شرکت در دوره صادر گردیده جهت دریافت گواهی خود به این اداره کل مراجعه نمایند.