به اطلاع مصاحبه شوندگان مقطع دکتری می رساند آن از داوطلبانی که در مصاحبه پذیرفته نشده اند می توانند جهت دریافت مدارک و مستندات خود به اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مراجعه نمایند .