به اطلاع کلیه دانشجویان و متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری می رساند با توجه به جدول زمان بندی مصاحبه از کلیه داوطلبان در حال انجام است.
توضیحات