سرکار خانم دکتر ناهید خندان
سرکار خانم دکتر ناهید خندان
مدیرکل دفترتحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی
تلفن داخلی 2505