جناب آقای دکتر اسماعیلیان
مدیرکل دفترتحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی
تلفن داخلی 2505

 
جناب آقای سید مسعود عقدایی
مسئول دفتر اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی
داخلی 2505 
مستقیم 56276631-021
سرکار خانم الهام اکبری نسب
کارشناس تحصیلات تکمیلی
داخلی2535
جناب آقای پرویز قاسمی
کارشناس امور رفاهی دانشجویان
داخلی 2400
021-مستقیم  56277184 
جناب آقای شهرام بادامچی زاده
کارشناس آموزش های تخصصی
داخلی 2506
مستقیم :56277184-021
سرکار خانم مژگان سالاری
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 
داخلی 2540