به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مطابق سالهای گذشته در نظر است در هفته پژوهش از دانشجویان برتر تجلیل بعمل آید لذا مقتضی است دانشجویان عزیزبعد از پر کردن فرم که در لینک زیر قرارداده شده است و ارسال آن از طری پژوهشکده در انتخاب دانشجوی برتر شرکت نمایند. 
جهت دریافت فرم انتخاب دانشجوی برتربر روی این لینک کلیک نمایید