به اطلاع کلیه متقاضیان دوره مندلی می رساند این دوره به روز 12 و 13 اسفند ماه سال جاری انتقال یافت و همچنین دوره آموزشی روشهای راستی آزمایی نتایج تجزیه و تحلیل داده های آماری به روز 30 بهمن سال جاری انتقال یافت. جهت کسب اطلاعات بیبشتر می توانید به پوستر های دوره آموزشی مراجعه نمایید.