به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی اقدام به برگزاری دوره آموزش حرفه ای تدوین فیلم و دوره آموزشی تکنیک های راستی آزمایی آمار وداده های علمی نموده است
به اطلاع کلیه علاقه مندان می رساند اداره کل تحصیلات تکمیلی و آموزش های تخصصی اقدام به برگزاری دوره آموزش حرفه ای تدوین فیلم
و دوره آموزشی تکنیک های راستی آزمایی آمار وداده های علمی نموده است