طی هفته جاری کارگاههای راستی آزمایی نتایج و تحلیل دادهای علمی برگزار گردید. کارگاه طرح آزمایشات پیشرفته سطح پاسخ نیز در حال برگزاری است. علاقه می توانند از بخش دوم دوره بهره مند گردند.